• Úvod
 • go.walk.noow
 • info@go-noow.sk
 • 0903620260
 • GO-NOOW.sk – športové recyklované legíny, kraťasy, ponožky, čelenky, multifunkčné šatky, návleky na topánky, palice a doplnky.

PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

obchodnej spoločnosti (AC ecom s.r.o.)

Tieto podmienky spracovania osobných údajov obchodnej spoločnosti AC ecom s. r. o. obsahujú informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov obchodnou spoločnosťou AC ecom s. r. o. v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy na diaľku, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu.  

Názov:                        AC ecom s. r. o.

Ulica a PSČ:               Alžbetin Dvor, Bottova 1919/14, 900 42 Miloslavov, Slovenská republika

Zapísaná v OR:           Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 49435/T

IČO:                           53 870 441

DIČ:                           2121512712

IČ DPH:                      SK2121512712

E-mail:                       info@go-noow.sk

Telefón:                      +421949110809

Web:                          https://go-noow.sk

 

(ďalej aj ako „prevádzkovateľ“)

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“).

 

  1. Osobnými údajmi sa pre účely týchto podmienok spracovania osobných údajov rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor ako napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

  1. Prevádzkovateľ nemá vymenovanú zodpovednú osobu.

 

  1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov je možné sa na prevádzkovateľa obrátiť prostredníctvom aktuálnych kontaktných údajov prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú TU (https://go-noow.sk), prípadne údajov, ktoré sú uvedené v ods. 1 tohto článku.

 

 1. Zdroj osobných údajov a rozsah spracovávaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“).

 

  1. Prevádzkovateľ prevádzkuje prostredníctvom webového rozhrania internetový obchod zameraný na predaj potrieb pre chovateľov domácich zvierat či súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá.

 

  1. Zákazníci ako dotknuté osoby vypĺňajú v internetovom obchode objednávateľa objednávkový formulár na objednávku tovarov ponúkaných v internetovom obchode, pričom na riadne dokončenie objednávky je zo strany zákazníkov vyžadované a nevyhnutné doplnenie osobných údajov do objednávkového formulára.

 

  1. Prevádzkovateľ po vyplnení osobných údajov zákazníkom (dotknutou osobou) do objednávkového formulára v internetovom obchode prevádzkovateľa tieto osobné údaje spracováva pre účely plnenia vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim.

 

  1. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva podľa tohto článku sú nasledovného rozsahu:
 • meno a priezvisko;
 • adresa trvalého bydliska/korešpondenčná adresa/miesto podnikania SZČO (ulica, orientačné číslo, PSČ, obec, štát);
 • fakturačná adresa;
 • adresa dodania tovaru;
 • telefónne číslo;
 • adresa elektronickej pošty (e-mailová adresa);
 • IČO (pri SZČO);
 • DIČ (pri SZČO);
 • číslo bankového účtu;
 • podpis.

 

  1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť osobných údajov.

 

 1. Právny základ na spracovanie osobných údajov a účel spracovania
  1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:
 • zákonný dôvod - plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (vrátane prípadných nárokov z reklamácií tovaru, odstúpenie od kúpnej zmluvy), prípadné budúce vzniknuté spory a vedenie účtovníctva) podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR (bez určitých osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou);
 • zákonný dôvod - splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR;
 • udelený súhlas – súhlas so zriadením zákazníckeho účtu kupujúceho podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GPDR;
 • udelený súhlas – súhlas dotknutej osoby so zasielaním priamej marketingovej komunikácie so zákazníkom - poskytovaní priameho marketingu (predovšetkým zasielanie newsletteru v prípade kupujúceho bez registrácie zákazníckeho účtu, dotazníka spokojnosti zákazníkov a pod.) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR;
 • oprávnený záujem - oprávnený záujem prevádzkovateľa spočívajúci v marketingovej komunikácii so zákazníkom – vernostný program (zákaznícky účet) a v jeho rámci vytvorenie wishlistu, sledovanie sviatkov zákazníka (narodeniny napr.), reaktivácia (registrovaný zákazník nevyvíja v internetovom obchode dlhodobo žiadnu aktivitu), upselling (informovanie o odporúčanom tovare na základe predchádzajúcich objednávok pri dokončovaní novej objednávky) a zasielanie newsletteru - podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
  1. Účelom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je:
 • vybavenie objednávky/kúpnej zmluvy dotknutej osoby ako zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim založeného objednávkou/kúpnou zmluvou na internetovom obchode (poskytnutie osobných údajov pri dokončení objednávky je zo strany dotknutej osoby vyžadované nakoľko bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu medzi oboma zmluvnými stranami);
 • plnenie povinností voči štátu;
 • zasielanie dotazníkov spokojnosti zákazníkom, prípadne zasielanie newsletterov, vernostný program, spotrebiteľské súťaže – marketingová komunikácia so zákazníkom.
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že dôvody a účely spracovania osobných údajov uvedené v ods. 1. a 2. tohto článku nemusia byť naplnené všetky súčasne.

 

  1. Spracovanie osobných údajov v prípade registrácie zákazníckeho účtu kupujúceho sa bude vykonávať po dobu trvania tohto účtu a v prípade zrušenia tohto účtu, bude predávajúci spracúvať a uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu troch (3) rokov od posledného prevzatia plnenia v zmysle kúpnej zmluvy, a to v súlade s bodom 3 tohto článku.

 

  1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu podľa článku 22 GDPR.

 

 1. Doba spracovania osobných údajov

 

  1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje:
 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov – po dobu troch (3) rokov od prevzatia plnenia v zmysle každej jednotlivej kúpnej zmluvy a v prípade reklamácie tovaru po dobu plynutia novej záručnej doby (v prípade kladného vybavenia reklamácie;
 • po dobu vyplývajúcu prevádzkovateľovi z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • po dobu kým nie je odvolaný súhlas zákazníka ako dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre iné účely (napríklad pre účely priameho marketingu (newsletter)).
  1. Po uplynutí doby spracovania osobných údajov prevádzkovateľ zabezpečí výmaz osobných údajov. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je prevádzkovateľ povinný uchovávať po dobu desiatich (10) rokov od vybavenia objednávky.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov

 

  1. Príjemcovia osobných údajov sú nasledovné subjekty/osoby:
 • osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (predovšetkým dopravcovia/prepravcovia, spoločnosti zabezpečujúce účtovníctvo, a pod.) - postupom na základe zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (osobné údaje poskytované príkladne dopravcom/prepravcom sú poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru);
 • osoby podieľajúce sa na dodaní či doručení tovarov/realizácii platieb na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom ako predávajúcim a dotknutou osobou ako kupujúcim (predovšetkým dopravcovia, spoločnosti zabezpečujúce účtovníctvo, a pod.) - postupom na základe osobitných dohôd s prevádzkovateľom – doručovateľské spoločnosti;
 • osoby zabezpečujúce prevádzku internetového obchodu prostredníctvom webového rozhrania (https://azetcool.com);
 • osoby zabezpečujúce marketingové služby pre prevádzkovateľa;
 • poskytovatelia platobnej brány.
  1. Medzi dopravcov/prepravcov prevádzkovateľa pri dodávaní tovaru môžu patriť predovšetkým nasledovné spoločnosti:
 • spoločnosť Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 3215/B;
 • spoločnosť Packeta Slovakia s.r.o., so sídlom: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 105158/B.
  1. Poskytovateľom platobnej brány pri dodávaní tovaru môže  byť o. i. nasledovná spoločnosť:
 • spoločnosť GOPAY s.r.o., so sídlom: Planá 67, 370 01 České Budějovice, Česká republika, IČO: 26046768.
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín (mimo EÚ) či spracovávané v tretej krajine (mimo EÚ) alebo medzinárodnou organizáciou.

 

 1. Sprostredkovatelia
  1. Prevádzkovateľ môže spracovávanie osobných údajov vykonávať aj prostredníctvom nasledovných sprostredkovateľov:
 • poskytovatelia právnych alebo iných služieb v súvislosti, s ktorými bude nevyhnutné sprístupnenie osobných údajov sprostredkovateľovi;
 • poskytovateľ softwarových služieb či aplikácií, ktorý na základe dohody s prevádzkovateľom bude vykonávať spracovávanie osobných údajov dotknutej osoby v súvislosti s prevádzkou internetového obchodu.

 

 1. Práva dotknutej osoby

 

  1. Za podmienok uvedených v článku 13 až 21 GDPR má dotknutá osoba právo:
 • požiadať o bezplatný prístup k svojim osobným údajom spracovávaným prevádzkovateľom;
 • požiadať o kópiu osobných údajov;
 • požiadať o opravu nepresných údajov;
 • požiadať o výmaz osobných údajov spracovávaných prevádzkovateľom, pokiaľ a) už pominul účel spracovania, b) dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu, alebo c) osobné údaje sú prevádzkovateľom spracovávané protiprávne;
 • požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu - Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk,   tel.: +421 /2/ 3231 3220;
 • odvolanie súhlasu;
 • na prenosnosť údajov.
  1. Kupujúci, ktorý udelil súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu tým, že sa prihlásil k odberu zasielania newsletterov na svoju e-mailovú adresu má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas odhlásením sa z odoberania newsletterov, a to kliknutím na odkaz, ktorý presmeruje kupujúceho na webovú stránku predávajúceho spojený s možnosťou takéhoto odhlásenia, ktorý je súčasťou newslettera.

 

 1. Podmienky zabezpečenia spracovávaných osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

  1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  1. Odoslaním objednávky (vyplnením príslušného formulára alebo inou formou) v internetovom obchode prevádzkovateľa dotknutá osoba ako zákazník potvrdzuje, že je oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že tieto v celom rozsahu prijíma. S týmito podmienkami dotknutá osoba vysloví súhlas zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“, ktoré sa bude nachádzať v objednávkovom formulári na webovom rozhraní (https://azetcool.com/).

 

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok spracovania osobných údajov prevádzkovateľ zverejní na internetovej stránke (https://azetcool.com /) a zároveň prípadnú novú verziu podmienok zašle dotknutej osobe na adresu elektronickej pošty, ktorú dotknutá osoba uviedla do objednávkového formulára na webovom rozhraní (https://azetcool.com/).

 

  1. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2022.

  INFORMÁCIE O NOVINKÁCH PRIAMO NA VÁŠ E-MAIL

  Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

  Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.